Töötamine suurte mahtudega – Adobe InDesign meistriklass

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kursus is currently closed

Tutvustus

“Töötamine suurte mahtudega” Adobe InDesign meistriklass on 1-päevane praktikum neile, kes soovivad oma töövoogu efektiivsemaks muuta ja laiendada senist oskustepagasit. Koolitus sobib osalejale, kel olemas varasem töökogemus Adobe InDesign’ga või on osalenud Küljendamine InDesigniga koolitusel.

Praktikumis vaatame töövõtteid, millega hõlbustada suuremahuliste trükiste küljendamist, olgu selleks mahukas tootekataloog, raamat või ajakiri.

GREP

GREP on tõenäoliselt InDesigni kõige võimsam töövahend, millega Sa veel kokku pole puutunud. Keerulise nime taga peidab ennast paindlik regulaaravaldiste süsteem, mille abil mahukate dokumentide muutmine kiireks ja nauditavaks muuta.

Data Merge

Andmekogude importimine ja kataloogikujunduse loomine. Vaatame, kuidas importida Excelist suuri andmemassiive ja need automaatselt kataloogiks küljendada.

Skriptid

Skriptid võimaldavad laiendada InDesigni funktsionaalsust ja automatiseerida korduvaid käsklusi.

Koolitus on praktiline, iga teemaga kaasnevad iseseisvad harjutused õpitu kinnistamiseks. Mahukad digimaterjalid aitavad õpitut meenutada ka hiljem.

Osalejate tagasiside

Tagasiside puudub

Vaata veel


Adobe Photoshop – fototöötlus ja -montaaž

Pilditöötlus ja fotomontaažide loomine.

Vaata koolitustAdobe InDesign – trükiste küljendamine

Tootekataloogi, reklaamtrükise jm. turundusmaterjali küljendamine InDesign abil.

Vaata koolitust


E-kursus


Kujundamine veebitööriistadega

E-kursus! Õpi kujundama kodus endale sobival ajal.

Vaata koolitust«»


page 1 / 4


Sisukord

Kalender

Tulevased InDesigni koolitused

17.09.24 - 18.09.24: Adobe InDesign – trükiste küljendamine (2 päeva), Nordic Koolitus, Tallinn

26.11.24 - 27.11.24: Adobe InDesign – trükiste küljendamine (2 päeva), Nordic Koolitus, Tallinn

Ei leidnud sobivat aega? Võta ühendust, leiame lahenduse.

Õppekava

Õppekava

 1. õppekava nimetus: Töötamine suurte mahtudega – Adobe InDesign meistriklass
 2. õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
 3. õppeesmärk: Anda osalejatele töövõtted Adobe InDesignis suurte infomahtude haldamiseks.
 4. õpiväljundid: Tunneb InDesign regulaaravaldisi (GREP) ja oskab neid rakendada; tunneb andmekogu ühendamise (data merge) töövõtteid; teab, kuidas lisada ja käivitada skripte.
 5. õppekava koostamise alus: täienduskoolituse standard, kujundaja tase 5 kutsestandard
 6. sihtgrupp: arvutikasutajad, graafilised disainerid, trükitööstus.
 7. õppekeel: Eesti keel ja/või Inglise keel
 8. õpingute alustamise tingimused: InDesign kasutamise kogemus professionaalsel tasemel.
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kokku 7 ak. tundi (1 päev), sellest auditoorne õpe 5 ak. tundi, praktiline töö 2 ak. tundi.
 10. õppe sisu: Vt. ka kursuse sisukord. GREP; Data Merge; Skriptid
 11. õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub selleks tarbeks kohandatud arvutiklassis, osalejatele on ette valmistatud töökoht arvuti ja vajaliku tarkvaraga. Õppematerjalid jagatakse digitaalselt www.kera.ee vahendusel.
 12. õppemeetod: loeng, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse kui õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppest ja saavutanud kõik õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate harjutustega. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Vähemalt 5a. praktiline töökogemus graafilise disaineri / kujundajana, täiskasvanute koolitaja kutse.

Juhendaja

Andres Jalak

Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.