Üldine

Head Hetked OÜ (reg. nr. 12230797) lähtub oma tegevuses täiskasvanuhariduse õigusaktidest ja teistest seonduvatest õigusaktidest ning Kera Koolitus õppekorralduse alustest.

Head Hetked OÜ viib läbi täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust iseseisvalt ja koostööpartnerite vahendusel.

Peamine õppevaldkond on “informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad” ja “Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine”.

Koostööpartneritega koostöös korraldatavate koolituste puhul sätsestab õppekorralduse alused konkreetse koolituse korraldav partner ja info leiab korraldaja veebilehel. Info korraldaja kohta leiad koolituskalendris iga koolituse juurest eraldi.

Õppetöö toimub Head Hetked OÜ koolituskalendri või koostööpartnerite poolt avatud gruppide ja ajakava alusel õppetööks sobivates ruumides.

Õppetöö toimub eesti või inglise keeles.

Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit)

Koolitus toimub enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine.

Isikuandmete töötlemise ja kaitse tingimused on leitavad privaatsuspoliitika lehel.

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtt

Head Hetked OÜ korraldavate koolitusele registreerumine toimub kodulehel www.kera.ee, täites registreerumisvormi või saates e-kirja teel www@kera.ee.

Koostööpartneritega koostöös korraldavatel koolitustel toimub registreerimine läbi koostööpartneri veebilehe ja tingimused sätestab koostööpartner. Koostööpartneri veebilehed on avalikustatud koolituskalendris iga koolituse juures eraldi.

Koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ärajäämine

Koostööpartneritega läbi viidud koolituste puhul sätsestab tingimused konkreetse koolituse korraldaja ja info leiab koostööpartneri veebilehel. Info korraldaja kohta leiad koolituskalendris iga koolituse juurest eraldi.

Kui Head Hetked OÜ korraldataval koolituse osalejal ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada hiljemalt 7 kalendripäeva enne koolituse toimumist e-kirja teel www@kera.ee või telefoni teel (tel +372 527 6805). Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust või lepitakse kokku uus koolituse aeg. Kui osaleja on registreerinud ennast koolitusele ja ei ilmu koolitusele ning ei teata enda mitteilmumisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, siis ei tagastata koolituse eest tasutud summat.

Head Hetked OÜ’l on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.

Head Hetked OÜ koolitusele registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel ja koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

Head Hetked OÜ koolitustel osaleja täidab koolituse alguses korraldaja poolt esitatud registreerimislehe.

Koolitus loetakse läbituks, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms).

Head Hetked OÜ koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus tagasisidevormi.

Koolituse lõppedes väljastatakse koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koostööpartnerite vahendusel läbi viidud koolitustel väljastab tunnistuse või tõendi koolitust läbi viiv koostööpartner.

Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Vt: https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009

Osaleja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Õppija kustutatakse kursuse nimekirjast järgmistel põhjustel:

 1. seoses kursuse õppekava täitmisega täies mahus;
 2. õppetöös mitteosalemise tõttu ja/või õppe lõpukuupäeva möödumisel;
 3. õppetasu tähtajaks tasumata jätmisel;
 4. kokkulepete või kohustuste rikkumisel, iga juhtum vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt;
 5. õppija omal soovil.

Õppetasu

Koostööpartneritega läbi viidud koolituste puhul sätsestab tasumise, koolitusest loobumise ja koolitustasu tagastamise tingimused konkreetse koolituse läbi viiv koostööpartner, info leiab korraldaja veebilehel. Info korraldaja kohta leiad koolituskalendris iga koolituse juurest eraldi.

Head Hetked OÜ korraldatud koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse e-mailiga või postiga koolitusele registreerumisel. Üldjuhul tuleb tasuda arve enne koolituse algust. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Head Hetked OÜ korraldatud koolitusele tagastatakse osaliselt õppetasu kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust ja kui on tehtud eelnevaid kulutusi (ostetud materjale, jms).

Õppija õigused ja kohustused

Õppijal on õigus:

 • enne kursusele õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse, koolituskavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;
 • näidata koolituste eest tasutud õppetasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele.

Õppija on kohustatud:

 • täitma koolituskeskuse poolt kehtestatud sisekorra eeskirju;
 • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
 • hoidma tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
 • käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

Vaidluste lahendamise kord

Õppija ja koolituse korraldja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.