Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete vastutav töötleja on Head Hetked OÜ (registrikood 12230797) asukohaga Kastani 42, Tartu, tel (+372) 527 6805 ja e-kiri www@kera.ee. 

Õiguslik alus

Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud kokkuleppe või lepingu täitmise eesmärgil või juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine, statistiliste andmete esitamine, tarbijavaidluste lahendamine). Uuringute korral sätestatakse isikuandmete töötlemise ning anonüümsuse ja konfidentsiaalsuse alased kokkulepped kliendilepingus.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed
  • Veebi teel läbitavate koolituste puhul õpingute edenemise progress ja lahendatud testide punktid
  • Isikukoode küsitakse vaid nende õppijate puhul, kes osalevad kursustel, kus väljastatakse tunnistusi või tõendeid.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ja koolitusteenuse pakkumiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õpingute edenemise progressi ja lahendatud testide andmeid kasutatakse e-koolituste puhul õpiväljundite hindamiseks.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse kera.ee klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui kera.ee raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Koolituste läbiviimisega seotud isikuandmed edastatakse konkreetse koolituse korraldusega seotud koostööpartnerile.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on Head Hetked OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kera.ee kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Head Hetked OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Head Hetked OÜ ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi kera.ee kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Kera.ee kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (www@kera.ee või +375 5276 805). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).