Koolituste kvaliteedi tagamine

Üldsätted

Head Hetked OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

Head Hetked OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust, lisaks pakub koolitusteenust allhankena koostööpartnerite vahendusel.

Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindub Head Hetked OÜ väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on tagatud digiekraani või dataprojektori olemasolu, piisavalt valgust ning ruumi osalejatele. Üldiselt toimuvad koolitused väljakujunenud koostööpartnerite hallatavates arvutiklassides.

Koolituse ajal on võimalus kasutada koolituse korraldaja poolt pakutud arvutit koos vajaliku tarkvaraga ja toimivat internetiühendust.

Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, enamasti 4-12 osalejat.

Õppijatele edastatakse koolituse ajal elektroonsel kujul õppematerjalid www.kera.ee kodulehe vahendusel.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

Õppekavad koostatakse koolitajaga koostöös selliselt kus koolitaja panustab õppekavade koostamisse sisuliselt oma ala asjatundjana.

Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 1. õppekava nimetus;
 2. õppekavarühm;
 3. õppeesmärk;
 4. õpiväljundid;
 5. õppekava koostamise alus;
 6. sihtgrupp;
 7. õppekeel;
 8. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 10. õppe sisu;
 11. õppekeskkonna kirjeldus;
 12. õppemeetod;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgrupi vajadustest ning koolitused on eesmärgiga osalejatel saavutada paremaid ning tööturul rakendatavaid tulemusi.

Õppekavad on leitavad iga kursuste tutvustaval infolehel eraldi, klikkides menüüvalikul “Õppekava”.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitajad peavad olema aktiivselt tegutsevad õpetatavas valdkonnas ning omama erialast kogemust, mida nad on võimelised tõestama. Lisaks eeldab Head Hetked OÜ, et koolitaja on omandanud täiskasvanute koolitaja kutse või omab pikaajalist kogemust täiskasvanute koolitamisel.

Head Hetked OÜ analüüsib tagasisidelehtede sisu ja teeb vajadusel parendusettepanekud koolitajale ning muudab koolituse sisu või korralduslikku poolt. 

Negatiivse tagasiside korral analüüsitakse koolitajaga selle põhjuseid ja võimalike muudatusi tulevikus sarnaste olukordade vältimiseks. Korduva negatiivse tagasiside korral vahetatakse koolitajat.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

Head Hetked OÜ palub täita pärast igat koolitust osalejatel digitaalsed tagasisidelehed (küsimused koolitaja, koolituse sisu ja korraldusliku poole osas) ning muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid.