Üldsätted

Head Hetked OÜ (edaspidi: Kera Koolitus) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks,  koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

Kera Koolitus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust, lisaks pakub koolitusteenust allhankena koostööpartnerite vahendusel.

Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindub igal koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on tagatud digiekraani või dataprojektori olemasolu, piisavalt valgust ning ruumi osalejatele. Üldiselt toimuvad koolitused väljakujunenud koostööpartnerite hallatavatel pindadel.

Koolituse ajal on võimalus kasutada koolituse korraldaja poolt pakutud arvutit koos vajaliku tarkvaraga ja toimivat internetiühendust.

Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, enamasti 4-12 osalejat.

Kera Koolitus edastab õppijatele koolituse ajal elektroonsel kujul õppematerjalid.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja täienduskoolituse standardist.

Õppekavad koostatakse koolitajaga koostöös selliselt kus koolitaja panustab õppekavade koostamisse sisuliselt oma ala asjatundjana.

Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 1. õppekava nimetus;
 2. õppekavarühm;
 3. õppeesmärk;
 4. õpiväljundid;
 5. õppekava koostamise alus;
 6. sihtgrupp;
 7. õppekeel;
 8. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 10. õppe sisu;
 11. õppekeskkonna kirjeldus;
 12. õppemeetod;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgrupi vajadustest ning koolitused on eesmärgiga osalejatel saavutada paremaid ning tööturul rakendatavaid tulemusi.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitajad peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama erialast kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Lisaks hindab Kera Koolitus koolitaja osas ka asjaolu, kui koolitaja on omandanud täiskasvanute koolitaja kutse.

Kera Koolitused analüüsib tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb vajadusel parendusettepanekud lektorile ning muudab koolituse sise või korralduslikku poolt. 

Juhul kui tagasiside on koolitaja suunal korduvalt olnud negatiive vahetatakse koolitaja välja.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

Kera Koolitus palub täita pärast igat koolitust osalejatel digitaalsed tagasisidelehed (küsimused koolitaja, koolituse sisu ja korraldusliku poole osas) ning muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid.